תנאים והתניות

ברוכים הבאים ל- .המגדלור תנאים והתניות אלו חלים על האתרים, על היישומים ועל התכתובות שב-:
http://www.hamigdalor.co.il

דואר אלקטרוני שנשלח למשתמשים רשומים למטרות שיווק ומכירה השימוש באתרים, ביישומים ובתכתובות לעיל כפוף באופן מוחלט לתנאים ולהתניות אלו.

הגישה לאתרי המגדלור וליישומיה והשימוש בהם הינם באחריותך הבלעדית. אין לראות בייעוץ כלשהו שניתן באתרים, ביישומים ובתכתובות של המגדלור תחליף כלשהו לייעוץ מקצועי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולשפר את התנאים וההתניות הללו מעת לעת וללא שנודיע לך על כך מראש. התנאים וההתניות הנוכחיים זמינים תמיד בכתובת ה-URL:
http://www.hamigdalor.co.il/terms

 

שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולפטור מכל חבות את ,המגדלור מנהליה, נושאי המשרות שלה, עובדיה, יועציה, סוכניה וסניפיה בגין תביעה כלשהי של צד שלישי, חבות, נזק ו/או עלות (לרבות, אבל לא מוגבל לשכר טרחת עורך דין ותשלומים) שנובעים משימושך באתרי, המגדלור ביישומיה ובתכתובות שלה, או שנובעים מהפרת התנאים וההתניות על ידך.

חבות

המגדלור לא תישא כלפיך באחריות כלשהי, אם מכוח דיני חוזים, דיני נזיקין (כולל עוולת רשלנות) או אחרים, בגין הפסד או נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי, בגין אובדן רווח כלשהו (ישיר או עקיף), אובדן מכירות, אובדן של רצון טוב או של מוניטין, אבדן עסק, תביעות צד שלישי, נזק כלכלי טהור שנובע מביצוע או מאי ביצוע של התחייבויותינו או בקשר להן, בכפוף לתנאים ולהתניות אלו, לרבות נזק שניתן היה לחזות באופן סביר ביום שבו הזמנת את הסחורות.

תמחור ותשלומים

המחירים הם בש"ח וכוללים מס קניה (טובין ושירותים) בשיעור הנוכחי. העלות הכוללת של הזמנתך נקבעת על פי מחיר המוצרים בתוספת חיובי משלוח כלשהם.

מחירי המשלוחים שלנו זמינים בכתובת URL:
http://www.hamigdalor.co.il/delivery

תשלומך יחויב ויסולק לפני המשלוח של סחורה כלשהי, לאחר שההזמנה בוצעה בהצלחה. עם ביצוע הזמנה הנך מאשר שאתה בעל החשבון שמשמש לתשלום. כל התשלומים כפופים לבדיקות אימות ולאישור הגוף המנפק. אם המנפק לא יאשר את העסקה מסיבה כלשהי, לא תהיה לנו כל חבות שהיא בגין עיכוב כלשהו או בגין אי ביצוע המשלוח.

זמינות ומשלוחים

כל הסחורות והשירותים כפופים לזמינות. אנו עושים כל מאמץ כדי לשמור על רמות מלאי מדויקות, אולם המגדלור אינה נושאת באחריות לרמות מלאי שגויות או להזמנות שלא מומשו כתוצאה מכך.

אנו עושים כל מאמץ כדי למסור סחורות ושירותים כפי שמצוין, אולם איננו ערבים לכך. המגדלור אינה נושאת באחריות למשלוח שנמסר לאחר זמן המסירה שהוערך.

קיבול הזמנתך

לאחר שבוצעה הזמנה לסחורות ולשירותים שמוצגים באתרים, ביישומים ובתכתובות של, המגדלור יישלח אישור בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ובו פרטים של ההזמנה כפי שבוצעה. אישור זה אינו מהווה אסמכתא לקיבול ההזמנה על ידי. המגדלור הזמנתך תהיה מקובלת רק בעת משלוח הסחורות גופן או בעת מתן השירות.

למרות שאנו עושים כל מאמץ כדי שאתרנו יהיה מעודכן ונטול שגיאות, עלולות לחול שגיאות בתיאור המוצר ובמחירו. אם נגלה שגיאה כזו לאחר ביצוע הזמנה, ניצור אתך קשר ונציג לך את המידע המעודכן. תוכל אז לבחור לבטל את ההזמנה או לאשר אותה שנית עם הפרטים החדשים. אם לא נצליח להשיג אותך, נתייחס להזמנתך כמבוטלת.

אנו מקפידים על נכונות כל תמונות המוצר וכל פרטיו שמוצגים באתרינו, ביישומינו ובתכתובות שלנו. עם זאת, איננו יכולים לערוב לדיוק של כל תמונות המוצר וכל פרטיו.

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו זמינה בכתובת URL:
http://www.hamigdalor.co.il/privacy

כתב ויתור על סימנים מסחריים ועל זכויות יוצרים של צד שלישי

אלא אם צוין כך במפורש, אין לשייך בשום אופן ל-המגדלור גוף כלשהו, מקום כלשהו או מוצר ושירות כלשהם של צד שלישי שמופיעים באתרים, ביישומים או בהתכתבויות של המגדלור, ואין להניח מראש את קיומו של כל שיוך מעין זה.

כל הסימנים המסחריים ושמות המותגים המופיעים ב-המגדלור , וכל אחד מהם בפני עצמו, שייכים לבעלים של הסימן המסחרי ושל זכויות היוצרים בהתאמה. כל אזכור של סימן מסחרי או של שם מותג שהוא בא לתאר או לזהות מוצרים ושירותים שאנו מציעים, ובשום אופן אין לראות באזכור כזה משום קביעה כלשהי באשר לתמיכת המגדלור במוצרים או בשירותים אלו או באשר לקשר ביניהם.

שירותי צד שלישי

האתרים, היישומים והתכתובות של המגדלור מציגים קישורים לאתרים או ליישומים של צד שלישי שלדעתנו עשויים לעניין את משתמשי המגדלור . ל-המגדלור אין שליטה כלשהי בתוכנם של אתרים ויישומים אלו. כל עסקה שמבוצעת באמצעות אתרים או יישומים מעין אלו היא באחריותך בלבד ועליך לקרוא את התנאים ואת ההתניות הרלבנטיים לפני שתמשיך ותתקדם בעסקה.