Makers of Worlds, Readers of Signs

Kfir Cohen Lustig

תיאור

ספרו של כפיר כהן לוסטיג (עם הקדמה מאת פרדריק ג'יימסון) מציע פרספקטיבה תיאורטית חדשה להיסטוריה ולקריאה של הספרות הישראלית והפלסטינית משנות הארבעים של המאה הקודמת ועד ימינו, בהקשר של התפתחות הקפיטליזם העולמי ובהשוואה להיסטוריה של הרומן המערב אירופאי.

 

הספר, ששמו המלא הוא Makers of Worlds, Readers of Signs: Israeli and Palestinian Literature of the Global Contemporary, מציע להבין את השינויים בכתיבה הספרותית ואת משמעותה הפוליטית ביחס לתהליכי הגלובליזציה והניאוליברליזם העוברים על החברה הישראלית והפלסטינית. הספר בוחן מחדש קטגוריות מרכזיות בתיאוריה הפוסט- קולוניאלית והפוסט-סטרוקטורלית ובתיאוריות מקובלות של ספרות עולם, ומציג תיאוריה חלופית להבנת הרומן כצורת מחשבה פוליטית בפריפריה הגלובלית.

 

הספר עוסק במספר רב של רומנים ישראליים ופלסטיניים ומציע קריאות צמודות בלא מעט מהם, בהם ספרים של ס. יזהר, רונית מטלון, בתיה גור, אסף גברון, ניר ברעם, ע'סאן כנפאני, סחר ח'ליפה וסלמה דבאע'ה.